Par BIRTI

Par BIRTI

Biedrības BIRTI darbības mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus inovāciju procesam, zinātniekiem, inženieriem, dizaineriem un uzņēmējiem, kopīgi strādājot pie konkurētspējīgu uz zināšanām balstītu pasaules līmeņa produktu attīstīšanas un ražošanas. Baltijas valstis katra par sevi ir pārāk mazas spēlētājas pasaules tirgos, tādēļ ir nepieciešams veidot sadarbību kopīgai finanšu piesaistei projektu realizācijā.

 

Nevalstiskā organizācija BIRTI biedri ir Latvijas lielākās universitātes, institūti, slimnīcas un inovatīvie uzņēmumi. Tā apvieno apmēram 85% no valsts inovatīvā potenciāla akadēmijas pusē, vadošos inovatīvos uzņēmumus. Sociālais partneris ministriju plānu izstrādē un augšupejošās, atklātās koordinācijas metodes pārstāvis, veidojot dialogu ar EK institūcijām;

 

Biedrība dibināta 2012. g. 8. augustā, reģistrācijas Nr. 40008198149, adrese Alberta ielā 13, Rīgas Juridiskās Augstskolas telpās.

 

Mēs uzskatām

  • Ar Eiropas Savienības finansējuma palīdzību jāļauj Latvijas zinātnei atbalstīt rūpniecību un jāveido inovāciju atbalstoša infrastruktūra – vienota platforma, kas sevī ietvertu testēšanas laboratorijas, eksperimentālās darbnīcas un pilot ražotnes;
  • inovāciju atbalstošai infrastruktūrai mēs redzam kā atvērtas pieejas (uzņēmējiem un zinātniekiem brīvi pieejami) infrastruktūras objektus, atbilstoši 3S stratēģijai. Būtiski koncentrēties uz tām augstas pievienotās vērtības produktus ražojošām nozarēm, kurās Latvijai ir reģionā nozīmīgs zinātniskais potenciāls un cilvēkresursi, ir attīstības niša un eksporta potenciāls kā arī ir pieejami izejvielu resursi vai arī vajadzība pēc tiem ir neliela;
  • BIRTI biedrībai aktīvi darbojoties ar ministrijām un komunicējot ar Eiropas Komisiju, 2013. gadā P&A&I finansējums kohēzijas fondu darbības programmās pieaudzis no 7 līdz 11% no kopējās aploksnes, vai pat 20,8% no ERAF apjoma.